☰   Menu

Úvod

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), které nově upravuje ochranu osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků těchto internetových stránek a mobilní aplikace, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících Vašemu postavení vůči správci osobních údajů.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) naleznete souhrn informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, komu a z jakého důvodu je můžeme předat či jaká práva náleží fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a byly vypracovány v souladu s GDPR a budou čas od času aktualizovány.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobním údajem jsou dle GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáme?

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly poskytnuty ze strany subjektu údajů a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 1. identifikační, adresné a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt)
 2. údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb (zejména IP adresa, GPS souřadnice)
 3. záznam komunikace (zejména e-mailová komunikace, telefonické hovory, zápisy osobní komunikace)

Tento výčet neznamená, že o každém subjektu údajů zpracováváme všechny výše uvedené osobní údaje. Výčet osobních údajů zpracovávaných o každém našem návštěvníkovi je vždy ve vztahu k němu individualizován.

Kromě výše uvedených osobních údajů shromažďujeme také komunikaci mezi Vámi a námi, týkající se našich služeb, Vašich dotazů, objednávek, přání apod.

Osobní údaje můžeme získat také i jinak než přímo od Vás, např. z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík), z dlužnických registrů, centrální evidence exekucí apod., a to vše v souladu s právními předpisy.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje používáme pro účely související s poskytováním služeb. Osobní údaje potřebujeme proto, abychom Vás mohli identifikovat, odpovědět na Vaše dotazy, přání či stížnosti.

Jsme připraveni Vás také informovat o různých akcích apod. To vše Vám poskytneme v případě, že nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů k obchodním účelům. Obchodní účely zahrnují zejména činnosti týkající se třídění údajů, uchovávání údajů, profilování, vypracovávání analýz, vytváření cílených nabídek, nabídek účasti na soutěžích, výzkumech a anketách a dále samotné oslovení s obchodní nabídkou, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací, prostřednictvím kontaktů, které nám poskytnete. Tento souhlas je dobrovolný, není Vaší povinností ho udělit a samozřejmě ho můžete kdykoliv odvolat.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme taktéž z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů, např. pro případy řešení sporů právní cestou.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro řádné poskytnutí služeb, nejdéle po dobu 5 let, dále po dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, činíme tak po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy.

Je Vaší povinností nám poskytnout osobní údaje?

Bez toho, abyste nám poskytli své osobní údaje, Vám bohužel můžeme poskytnout naše služby pouze v omezeném rozsahu, zejména bez konkretizace s ohledem na Vaše potřeby, přání či možnosti.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, pak není Vaší povinností nám osobní údaje a tedy souhlas s jejich zpracováním poskytnout.

Kdo má přístup k osobním údajům?

Přístup k osobním údajům má pouze provozovatel tohoto server, případně pracovníci, kteří přístup k nim potřebují pro výkon své činnosti.

Můžeme osobní údaje předat třetím osobám?

Dalším (třetím) osobám poskytneme osobní údaje:

 1. pokud je to nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte
 2. pokud nám k tomu dáte souhlas
 3. je-li to vyžadováno nebo povoleno na základě právních předpisů

Třetími osobami, které takto mohou získat osobní údaje, jsou zejména osoby, jejichž služby či produkty si objednáte či užíváte, naši případní zpracovatelé, tj. subjekty, které na základě našeho pověření zpracovávají osobní údaje (např. externí poradci apod.).

Cookies

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, který jsou odeslány z webové stránky do Vašeho zařízení (počítače, tabletu, telefonu, apod.). V zařízení je soubor uložen a při každé další návštěvě webové stránky se odešle zpět. Soubor cookie tak umožní webové stránce např. rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, či jaké jsou Vámi uložené preference.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je nastavuje na:

 1. cookie první strany (first party cookie) – jsou nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete
 2. cookie třetí strany (third party cookie) – jsou nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, které navštěvujete, např. mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností

Dále je cookies možné členit podle doby platnosti na:

 1. krátkodobé, relační cookies (session cookie) – ukládají se pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče
 2. dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – tento typ cookies se ukládá ve Vašem zařízení po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie

Jaké cookies používáme?

Na našem webu používáme tyto cookies:

 1. technické (první strany, krátkodobé) - zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení apod.
 2. statistické a diagnostické (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využity ke generování statistik o používání webu
 3. reklamní (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů

Cookies třetích stran používané na našich webových stránkách

Název Zpracovatel Účel zpracování Popis
Facebook Facebook, Inc. sdílení, cílená reklama https://www.facebook.com/...
Google Adwords Google LLC cílená reklama https://policies.google.com/...
Google Analytics Google LLC analýza chování uživatele na webu https://policies.google.com/...
Google Tag Manager Google LLC systém pro správu měřících kódů na webu https://policies.google.com/...
Sklik Seznam.cz, a.s. cílená reklama https://napoveda.sklik.cz/...
Ranky Analogic s.r.o. cílená reklama https://ranky.cz/...

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org.

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají. Níže uvedená práva můžeme uplatnit, není-li uvedeno jinak.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům a další související informace specifikované právními předpisy, a to konkrétně právo získat:

 1. potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje
 2. informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje, nebo kritéria pro její stanovení, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
 3. kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Informace týkající se osobních údajů a další související informace můžeme sdělit pouze Vám, a to po dostatečném ověření Vaší identity dle konkrétních okolností.

Právo na opravu

Máte právo na to, abysme osobní údaje, které o Vás zpracovává, opravili (pokud jsou nepřesné), či doplnili chybějící osobní údaje.

Právo na výmaz

V případech stanovených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

Právo na přenositelnost

V případech stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu ani na zpracování z jiných důvodů.

Právo vnést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, a to včetně profilování. Dále máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu, a to včetně profilování.

Výše uvedené námitky můžete vznést vůči správci, tj. provozovateli tohoto serveru. Právo vznést námitku je upraveno v čl. 21 GDPR.

Právo obrátit se na dozorový orgán se stížností

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo, tak nás prosím kontaktujte.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.